Photoaustellung vum 75ten Anniversaire – Photo Exhibition for the 75th Anniversary

Photoaustellung vum 75ten Anniversaire vun der Harmonie Rollengergronn am Centre Sociétaire J-F Boch am Rollengergronn: 14ten Mee 14h-18h 15ten Mee 14h-18h 16ten Mee 16h-18h

Photo Exhibition for the 75th Anniversary of the Harmonie Rollingergrund in the Centre Sociétaire J-F Boch in Rollingergrund: 14.05: 14h-18h; 15.05: 14h-18h; 16.05: 16h-18h

Terrassenfest 2022

Den 19ten Juni am Rollengergonn
mat den Museken Musik Préizerdaul, Harmonie l‘Echo de l‘Alzette Steesel
an den 1ten Optreet vun den „Danny B. and the Funky Unicorn Monkeys“
19th of june in Rollengergonn
with the bands Musik Préizerdaul, Harmonie l‘Echo de l‘Alzette Steesel
and the 1st Concert of „Danny B. and the Funky Unicorn Monkeys“

Notes

  • Komm bei eis!

Notes

  • Join Us!